,,,PPlaPlaPlayStySySySatiioononooo,,PLAPLALAAAAAYYSTYSYYSTYATIATIATATAONONONNNNNN,,,,,,,PPPPPSPSPPSPSPSSS333andandaaaaarererereeregrgistsereeedtdtradradaemaemaarksrksofofSoSoSonynyComComCputputpuputerereEntEntEnterterterteainaininmenmenmentItItInc.c.iiiisasarererrereesgistertertteeeeddtratrademdedemarkarkarkarkrkrkrkofSonynyCorCorporatatatatatiatatatatitttttttiton.on.onBBlu-lu-rayrayray DisDisDisccandandandBBBBDDDDareareaaaretrtrtrtrtrtadeadeadeadeadeeemarmmarmarmmks.ks.ksksksksSiSiSiSingSngSngSngSnnnngSngSngnggStartartartartartararaaraaraTTTTTTTTTTTTTakeaakakaaakeakeakakeaThThTThatat202000000909000099SonSonSonSoonoyCyCyCyCompomputeerErEntentertartainminmmmmentententtEuEuEEEroprprope.e.PubPPubPublislislishedhedhedebybybySoSoSSonynyyComCommputputpuereerEntEntEnttertertererteainainnnnnmenmmmenmenttEtEttEtEurourouroope.pe.DDeDveleleleellopeodbySySCEECLondndndndnndndondondndnnddonSnSnStudtudtudiio. SinSinSinSiiStgStgStStStStaarararaisisissssaarararaegiegiegiegigiggisstestestererereredredrereetrtrrrrrradeaadeadeaaamarmarmammarmmkokokokooooofffSffSonyonyonyonyonyonyononyonyonyyCoCoCoCoCoCoCooommpumputeterrEnEnEEEnEterterteterterererrtaitataitaiaaiaainmenmenmenmennmmntntEurEope.Alllrigrightshtsreresersservedvedveed.*BroBroBBadbadbdbandandandinininterterterrnetnetnetseseservirvicececereqeqeqeqqqquiuirued.ed.ededeUsUsssssseeerseeersearararaererespespespsonsonsonsibliblefefoorbrobrobrororroadbandndaccescsfeesesssssssss....C.C..Charharharharggegegesgeses appappappapppplylylyyfofofofoforfofforfofoforfoforsossossosososososooomemememmcoccccconcontentententententeenet.t.PlPlaPlPlPPlalyStyStyStyStStSStSStatiatiaatitiononononononnnnNetNetNetNetNeNetNNetetetetetwwwworwworwwororkakkkkandndndddddPlaPlaPlaPaPlaPaPaPlayStyStyStyStyStyStyStStatatiatiatatiatiatiatononononononononStoStSSSSreresubjecttttototermermsosooofufuffsesseseandandandnnononotatatvaivaivalablablbleleleinininallallalcococountuntnnntntntnrierieisassasasssndndndndddlanlanlnguaguguaguguuuagesgesees.U.UUsersersersusuundender1r18requequequeqequequququireparentalconseentnt.nt.t.tt facebook.com/singstarukf b k / i t k Start the new SingStar Take That and youll be Up All Night, belting out pop classics like Greatest Day and Relight My Fire. Start recording and uploading your performance for the whole world to see. The game is just the start. index.html2.html3.html4.html5.html6.html7.html8.html9.html10.html11.html12.html13.html14.html15.html16.html17.html18.html19.html20.html21.html22.html23.html24.html25.html26.html27.html28.html29.html30.html31.html32.html33.html34.html35.html36.html37.html38.html39.html40.html41.html42.html43.html44.html45.html46.html47.html48.html49.html50.html51.html52.html53.html54.html55.html